Privacy Policy

Privacystatement
Advitronics Telecom B.V. vindt een goede omgang met persoonsgegevens belangrijk en is zich bewust van de privacywetgeving. In dit privacystatement leggen wij uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Advitronics Telecom B.V., gevestigd aan de Garnizoenstraat 1, 5363 VX Velp N.Br., (“Advitronics”) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacystatement. De contactgegevens van Advitronics zijn:

Advitronics Telecom B.V.
Garnizoenstraat 1
5363 VX Velp N.Br.
T. +31 486 47 88 88
M. SecurityOfficer@Advitronics.nl
W. https://www.advitronics.nl

1. Betrokkene
Advitronics verwerkt persoonsgegevens van de volgende betrokkenen:

 • personen die klant zijn of die werkzaam zijn bij onze klanten (“klanten”);
 • personen, niet zijnde klanten, van wie persoonsgegevens door onze klanten of via onze website worden verwerkt (“derden”);
 • personen van wie wij producten of diensten afnemen of die werkzaam zijn bij onze leveranciers
  (“leveranciers”);
 • personen die solliciteren naar een baan bij Advitronics (“sollicitanten”).

De meeste persoonsgegevens van derden krijgt Advitronics via haar klanten en niet rechtstreeks van de betrokkene. Wij zijn als verwerkingsverantwoordelijke wel verplicht om de betrokkene, uiterlijk 1 maand nadat wij de persoonsgegevens hebben gekregen, de informatie als beschreven in
artikel 14 AVG mede te delen. Die informatie staat (mede) in dit privacystatement. Wij verwachten van onze klanten dat zij deze informatie, namens Advitronics, tijdig communiceert of laat communiceren aan de betreffende betrokkene.

Advitronics levert een white-label dienst. De klant hoeft ons niet direct te identificeren naar de betrokkenen. De klant dient wel kenbaar te maken aan de betrokkenen dat (een gedeelte van) de openbare elektronische communicatiedienst die de klant levert, is gebaseerd op een wholesale dienst die wordt geleverd door een externe aanbieder. Daarbij dient de klant ook kenbaar te maken dat de identiteit van Advitronics als verantwoordelijke, op verzoek, aan de betrokkene kenbaar kan worden gemaakt.

2. Persoonsgegevens
Van klanten kunnen wij de volgende van persoonsgegevens verwerken:

 • naam- en adresgegevens;
 • functie;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van wet- of regelgeving.

Van derden kan Advitronics de volgende gegevens verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • geboortedatum;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • medische gegevens (uitsluitend indien de klant ervoor kiest om de optie “gespreksopname te
  activeren);
 • IP-adres;
 • andere gegevens waarvan de verwerking noodzakelijk is ingevolge de toepassing van wet- of regelgeving.

Van leveranciers kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • gegevens met het oog op het doen van bestellingen of het inkopen van diensten;
 • gegevens ter zake kosten, uitgaven en het doen van betalingen;
 • andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van wet- of regelgeving.

Tot slot kunnen wij van sollicitanten de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • geboortedatum, geslacht, nationaliteit;
 • gegevens betreffende gevolgde of te volgen opleidingen, cursussen en stages;
 • gegevens betreffende de functie waarnaar gesolliciteerd is;
 • gegevens betreffende de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking, alsmede de eventuele beëindiging daarvan;
 • andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door de sollicitant zijn verstrekt of die hem bekend zijn (zoals gegevens op een cv);
 • andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van wet- of regelgeving

3. Grondslag voor verwerking
Advitronics mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken als daarvoor een geldige wettelijke grondslag bestaat. We verwerken de persoonsgegevens daarom alleen als:

 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene, of om op diens verzoek pré-contractuele handelingen te verrichten (“uitvoering overeenkomst”);
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Advitronics
  rust (“wettelijke plicht”);
 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Advitronics ( “gerechtvaardigd belang”); of
 • de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking (“toestemming”).

4. Voor welke doeleinden verwerken wij de persoonsgegevens?
Het doel voor de verwerking van persoonsgegevens is per betrokkene verschillend. Voor klanten en derden geldt dat het doel van de verwerking is de zakelijke dienstverlening. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om ons werk goed te kunnen uitvoeren en de gemaakte afspraken te kunnen nakomen. In dat kader is het doel ook het leveren van goederen en support/service aan de klant. Daarnaast is het doel om klanten een nieuwsbrief en/of reclamefolder toe te zenden.

Voor leveranciers geldt dat wij persoonsgegevens verwerken met het doel om bestellingen te doen en/of diensten in te kopen. Daarnaast ziet de verwerking op het onderhouden van contact met de leverancier.

Ten aanzien van sollicitanten vindt de verwerking van persoonsgegevens plaats met als doel de geschiktheid van de sollicitant voor de functie te beoordelen. Daarnaast verwerkt Advitronics de persoonsgegevens om contact te onderhouden met de sollicitant.

5. Bezoek website
Advitronics maakt voor zijn website(s) gebruik van anonieme gegevens in de vorm van cookies om de website te verbeteren. Dit wordt gedaan in de vorm van essentiële cookies en analytische/tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Advitronics wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone van de bezoeker. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen van de bezoeker worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die het surfgedrag van de bezoeker bijhouden. Bij het eerste bezoek aan onze website informeren wij de bezoeker over deze cookies en vragen wij toestemming voor het plaatsen ervan. De bezoeker kan zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de bezoeker ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de browserinstellingen verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

6. Externe aanbieder
Een gedeelte van de openbare elektronische communicatiedienst die wij leveren is gebaseerd op een wholesale dienst die wordt geleverd door een voor u externe aanbieder. Op uw verzoek zullen wij de identiteit van deze externe aanbieder aan u kenbaar maken. Wij treden voor deze externe aanbieder op bij het uitoefenen van de rechten van betrokken.

Een matrix met de gegevens die wij verwerken gelet op een gedeelte van de openbare elektronische communicatiedienst die wordt geleverd via ons door een voor u externe aanbieder, kent de verwerkingsdoeleinden en categorieën van persoonsgegevens met daarbij behorende bewaartermijnen zoals aangegeven in de bijgevoegde bewaartermijnmatrix.

Op uw verzoek zullen wij u een lijst verstrekken met de subverwerkers die onze externe aanbieder gebruikt om de diensten aan u te leveren. Deze leveranciers verwerken persoonsgegevens. Met deze subverwerkers worden verwerkersovereenkomsten gesloten.

7. Derde partijen
Alleen medewerkers van Advitronics hebben toegang tot de persoonsgegevens en mogen deze inzien en, voor zover nodig, verwerken. Een ieder die toegang heeft tot persoonsgegevens gaat hier zorgvuldig mee om en is gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Advitronics kan Persoonsgegevens (laten) verwerken door subverwerkers. Advitronics kan gebruik maken van een subverwerker die gevestigd is in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Als subverwerkers buiten de EER zijn gevestigd en het land van vestiging van de subverwerker geen adequaat beschermingsniveau biedt in de zin van artikel 45, sub 1, AVG, dan zorgt Advitronics ervoor dat de betreffende subverwerker alleen persoonsgegevens ontvangt als voorzien is in een passende waarborg als bedoeld in artikel 46, sub 2, AVG.

8. Bescherming van persoonsgegevens
Advitronics verbindt zich ertoe om persoonsgegevens zorgvuldig te gebruiken en het vertrouwelijke karakter ervan te beschermen. Dit alles in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere relevante wettelijke voorschriften. Advitronics zal niet meer gegevens van de betrokkene verwerken dan noodzakelijk is om haar rechten en plichten na te kunnen komen. Dit betekent ook dat Advitronics de persoonsgegevens niet zal gebruiken voor andere doeleinden dan in dit privacystatement genoemd. Advitronics heeft naar best vermogen juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens te vermijden. Waar het onmogelijk is om beveiliging volledig te kunnen garanderen, zal Advitronics voorzien in passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen.

9. Bewaartermijnen
De bewaartermijnen zijn vastgesteld op basis van de wet- en regelgeving. Advitronics bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Als wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben, worden de persoonsgegevens geanonimiseerd of verwijderd uit het systeem.

10. Rechten van betrokkene
Op basis van de privacywet- en regelgeving heeft een betrokkene verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens. Hieronder vindt u meer informatie over deze rechten:

Recht om toestemming in te trekken
Als de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op grond van uw toestemming, heeft u altijd het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Advitronics zal de verwerking van die persoonsgegevens dan direct staken.

Recht op inzage
Dit is het recht om uw persoonsgegevens ter inzage op te vragen. Bij een verzoek tot inzage krijgt u een volledig overzicht van de verwerkte gegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvangers van de gegevens en de rechtsgrond en doelen van de verwerking van de gegevens.

De navolgende gegevens hoeft Advitronics niet te verstrekken:

 • Persoonlijke werkaantekeningen en notities voor intern gebruik;
 • Persoonsgegevens van derden;
 • Persoonsgegevens die worden gebruikt in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten en andere gevallen genoemd in de uitzonderingen van de AVG.

Recht op rectificatie
Als de persoonsgegevens die Advitronics van u verwerkt niet juist zijn, heeft u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te laten aanpassen.

Recht van verwijdering
Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, bijvoorbeeld als Advitronics uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor het doel waarvoor zij het heeft gekregen. Hierop zijn een aantal uitzonderingen, zoals onze wettelijke plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor de belastingdienst.

Recht op beperking van de verwerking
In bepaalde situaties heeft u de mogelijkheid te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens in de toekomst te beperken.

Recht op overdraagbaarheid/dataportabiliteit
Op uw verzoek, zal Advitronics alle persoonsgegevens die wij van u hebben in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm aan u verstrekken en/of overdragen aan een door u aangewezen derde.

Recht op bezwaar
In verband met persoonlijke bijzondere omstandigheden, kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens. Als uw bezwaar gerechtvaardigd is, dan beëindigt Advitronics direct de verwerking van de persoonsgegevens. Advitronics is niet verplicht gehoor te geven aan het bezwaar als het verwerken van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van een wettelijke verplichting of de uitvoering van de overeenkomst.

Advitronics krijgt de meeste persoonsgegevens via haar klanten en niet rechtstreeks van de betrokkene. De klanten van Advitronics hebben toegang tot de persoonsgegevens van de betrokkene en zijn zelf in staat om die persoonsgegevens aan te passen, te verwijderen of over te dragen (dataportabiliteit) of tegemoet te komen aan een van de overige rechten van betrokkene. Indien u als betrokkene één van de hiervoor genoemde rechten wilt uitoefenen, dan kunt u daarover contact opnemen met de klant van Advitronics.

11. Autoriteit Persoonsgegevens
Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan helpen wij u graag. Mochten wij er toch niet samen uitkomen, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Nog vragen?
Advitronics is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het lezen van dit privacystatement nog vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u uiteraard contact opnemen via de bovenstaande contactgegevens.

Wijziging van dit privacystatement
Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 26 juni 2020 en betreft versie 1.1.
Advitronics kan dit privacystatement wijzigen. Wij raden u daarom aan om dit privacystatement regelmatig te raadplegen.

Cookies